Sprawozdanie za rok 2006

Uzupełnienie Sprawozdania z działalności merytorycznej za okres

Sprawozdanie z działalności merytorycznej
Fundacji „Pomóżmy Marzeniom” za okres od 13.04.2006 do 31.12.2006

1. Informacje o Fundacji, której dotyczy sprawozdanie. Fundacja Pomóżmy Marzeniom z siedzibą w Kielcach przy ul. Strycharskiej 6, Regon 260085561, NIP 9591732649, data rejestracji 13.04.2006, nr KRS 0000255194.

Władze Fundacji

Fundatorzy:

· Mirosława Klicka
· Krzysztof Klicki

Rada Fundacji:

· Piotr Turek
· Marek Giedyk
· Michał Brożyna

Zarząd Fundacji:

· Jacek Dulnik

2. Opis działalności statutowej z podaniem konkretnych rezultatów w realizacji celów społecznie użytecznych, które stanowiły podstawę powołania Fundacji oraz opis głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o skutkach finansowych w okresie sprawozdawczym.

Celem Fundacji jest objęcie konkretną, rzeczową opieką dzieci potrzebujących wsparcia i pomocy. Fundacja pragnie zapewnić swoim podopiecznym nie tylko opiekę lekarską, posiłki czy odzież, ale także pomóc im zrealizować marzenia o lepszym życiu poprzez zainwestowanie w naukę, rozwój ich zdolności i pasji.
W oparciu o informacje uzyskane od nauczycieli ze szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie gminy Strawczyn Fundacja „przeprowadziła” wywiady środowiskowe w ponad setce domów z w/w gminy, co było podstawą do stworzenia niezbędnej bazy danych – uprzednio w czerwcu b.r. Fundacja wystąpiła do GIODO z wnioskiem (zawierającym konkretny wzór ankiety) o możliwość zbierania danych osobowych.
Aktualnie Fundacja objęła swoim patronatem około 200 dzieci z gminy Strawczyn (dzieci pochodzących zarówno z rodzin patologicznych, jak i tych dotkniętych po prostu bezrobociem, biedą lub chorobą), Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Kielcach, Szpital Dziecięcy w Kielcach, ZPO „Dom Dla Dzieci” w Kielcach, ZPO „Dobra Chata” w Kielcach, Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą w Rabce, Szkołę a także szkołę we Lwowie (dziesięciolatkę), której większość stanowią polscy uczniowie.
W wyniku naszych działań nawiązaliśmy stały kontakt i współpracę z licznymi Wydawcami podręczników szkolnych, producentami lub dystrybutorami materiałów piśmiennych oraz innych artykułów potrzebnych małym uczniom. Na nasz apel o pomoc odpowiedziało także wiele wspaniałych osób prywatnych, darczyńców o wielkich sercach głęboko wspierających naszą Fundację.

Realizacja celów społecznie użytecznych w okresie od 13.04.2006 do 31.12.2006

· Ufundowanie i przekazanie kompletów podręczników na rok szkolny 2006/2007 72 dzieciom z terenu gminy Strawczyn – Fundacja zakupiła podręczniki od 6 wydawców, od 13 wydawców otrzymała podręczniki w formie darowizny (lista darczyńców podręczników w załączniku nr 1)
· Przekazanie 120 testów „Szóstoklasisty” i 80 testów „Gimnazjalnych” na CD do wszystkich szkół podstawowych i gimnazjalnych w gminie Strawczyn (lista obdarowanych szkół w załączniku nr 2) – Fundacja otrzymała w/w testy w formie darowizny od firmy Aidem Media
· Przekazanie 15 rodzinom z gminy Strawczyn biurek – Fundacja otrzymała 15 biurek w formie darowizny od Kieleckiej Fabryki Mebli
· Ufundowanie i przekazanie kilkudziesięciu książek polskiej szkole we Lwowie – Fundacja zakupiła większą część książek, pozostałą część książek Fundacja otrzymała od 3 wydawców w formie darowizny (lista darczyńców książek w załączniku nr 3)
· Przekazanie sprzętu sportowego ZPO „Dobra Chata” w Kielcach – Fundacja otrzymała w/w sprzęt sportowy w formie darowizny od p. Tomasza Karasińskiego
· Przekazanie gadżetów sportowych na cele statutowe szkole ZSP w Stąporkowie – Fundacja otrzymała gadżety sportowe w formie darowizny od klubów sportowych: Górnik Łęczna i Lech Poznań
· Ufundowanie i przekazanie 525 paczek ze słodyczami dzieciom zamieszkałym na terenie gminy Strawczyn (200 paczek), ZPO „Dom Dla Dzieci” w Kielcach (25 paczek), Szpitalowi Dziecięcemu w Kielcach (250 paczek) oraz Polskiemu Towarzystwu Walki z Mukowiscydozą w Rabce (50 paczek)
· Przekazanie Zespołowi Szkół Ogólnokształcących w Kielcach kwoty 1000 PLN na dożywianie dzieci – Fundacja będzie przekazywała szkole powyższą kwotę jeden raz w miesiącu przez cały okres trwania roku szkolnego
· Ufundowanie audycji muzycznych dla uczniów ze szkoły w Korczynie – 6 razy w roku

Lista wszystkich darczyńców

Załącznik nr 4 (obejmuje również darczyńców sprzętu komputerowego, mebli, wyposażenia, stworzenia i administrowania stron internetowych Fundacji, promocyjnych (symbolicznych) opłat za rozmowy telefoniczne i użytkowanie lokalu)

Cele Fundacji na rok 2007

· Podjęcie rozmów z przedstawicielami kieleckich szkół językowych celem ufundowania całorocznych kursów języka angielskiego dla najzdolniejszych strawczyńskich gimnazjalistów, które zwiększą ich szansę na kontynuację nauki w prestiżowych miejskich szkołach, a więc i szansę na zdobycie wysokich, gwarantujących lepsze życie kwalifikacji
· Objęcie podopiecznych Fundacji patronatem stomatologicznym, a także w uzasadnionych przypadkach – pomocą psychologa
· Zakup paczek-prezentów z okazji Dnia Dziecka dla wszystkich podopiecznych Fundacji
· Zorganizowanie Dnia Sportu dla dzieci ze szkół gminy Strawczyn
· Ufundowanie połączonych z nauką języka angielskiego dwutygodniowych kolonii letnich nad polskim morzem dla 100-120 dzieci z gminy Strawczyn
· Powielenie działań z roku 2006 opisanych powyżej w części Realizacja celów społecznie użytecznych
· Realizacja innych celów wynikających z aktualnych i nieprzewidzianych uprzednio okoliczności

3. Odpisy Uchwał Rady Fundacji

Załącznik nr 5.

4. Dane o wysokości uzyskanych przychodów z wyszczególnieniem ich pochodzenia.

· Darowizny od osób fizycznych i prawnych – 46 194,44 PLN
· Inne – brak PLN

5. Dane o wysokości kwot przeznaczonych na:

· Realizację celów statutowych Fundacji – 35 984,33 PLN
· Wydatki administracyjne (czynsze, opłaty telefoniczne i pocztowe) – 1 919,55 PLN
· Inne wydatki (koszty operacyjne i finansowe) – 0,05 PLN

6. Dane o:

· Liczbie zatrudnionych – 0 etatów
· Wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia członków organów Fundacji:
– członkowie Rady Fundacji nie pobierali wynagrodzenia
– członek Zarządu nie pobierał wynagrodzenia
· Wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia – nie dotyczy
· Udzielonych przez Fundację pożyczkach pieniężnych – nie udzielano
· Kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku
– Kredyt Bank S.A. Oddział w Kielcach – 105 795,09 PLN
· Wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego – nie dotyczy
· Nabytych nieruchomościach – nie dotyczy
· Nabytych pozostałych środkach trwałych o wartości jednostkowej powyżej – nie dotyczy
· Wartości aktywów i zobowiązań Fundacji ujętych we właściwym sprawozdaniu finansowym – 108 471,54 PLN

Dla celów statystycznych Fundacja nie sporządzała innych sprawozdań finansowych.

7. Informacje o przychodach uzyskanych przez Fundację z odpłatnych świadczeń realizowanych w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń – nie dotyczy.

8. Informacje o działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe oraz wyniku finansowym tej działalności – nie dotyczy.

9. Informacje o rozliczeniach Fundacji z budżetem z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informacje w sprawie składanych deklaracji podatkowych – CIT 8.

10. Sprawozdanie finansowe.

Załącznik nr 6

11. Sprawozdanie zostanie udostępnione od dnia 01.02.2007 roku do publicznej wiadomości na stronach internetowych Fundacji www.pomozmymarzeniom.pl.

12. W 2006 roku w Fundacji nie były przeprowadzane kontrole.

ZARZĄD
Jacek Dulnik
Prezes Zarządu

Załączniki:

>Załącznik nr 1 – Podręczniki szkolne – lista darczyńców
Załącznik nr 2 – Testy „Szóstoklasisty” i „Gimnazjalne” – lista obdarowanych szkół
Załącznik nr 3 – Książki Lwów – lista darczyńców
Załącznik nr 4 – Lista wszystkich darczyńców
Załącznik nr 5 – Uchwały Rady Fundacji
Załącznik nr 6 – Sprawozdanie finansowe

Załącznik nr 1

Podręczniki szkolne – lista darczyńców

· Wydawnictwo MAC Edukacja
· Wydawnictwo JUKA-91
· Egis sp. Z o.o. (Wydawnictwo Express Publishing)
· Wydawnictwo Marka
· Wydawnictwo Jedność Kielce
· Wydawnictwo Szkolne PWN
· Centrum Edukacji Obywatelskiej
· Wydawnictwo Hueber Polska
· Wydawnictwo Nowa Era
· Wydawnictwo Arka
· Wydawnictwo Oxford Polska
· Wydawnictwo Stentor
· Wydawnictwo ZamKor

Załącznik nr 2

Testy „Szóstoklasisty” i „Gimnazjalne” – lista obdarowanych szkół

· Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu
· ZPO w Strawczynie
· Szkoła Podstawowa w Rudzie Strawczyńskiej
· Szkoła Podstawowa w Chełmcach
· ZPO w Oblęgorku
· Szkoła Podstawowa w Korczynie
· ZPO w Promniku

Załącznik nr 3

Książki Lwów – lista darczyńców

· Wydawnictwo Muza S.A.
· Wydawnictwo Noir Sur Blanc
· M Wydawnictwo

Załącznik nr 4

Lista wszystkich darczyńców

· PTK Centertel sp. z o.o.
· Telekomunikacja Polska S.A.
· Aidem Media
· Kolporter S.A.
· Kolporter Info
· Kolporter Service
· Kolporter Sieci Handlowe
· Kolporter Holding
· Kielecka Fabryka Mebli
· Wojewódzki Dom Kultury
· P. Tomasz Karasiński
· Wydawnictwo MAC Edukacja
· Wydawnictwo JUKA-91
· Egis sp. z o.o. (Wydawnictwo Express Publishing)
· Wydawnictwo Marka
· Wydawnictwo Jedność Kielce
· Wydawnictwo Szkolne PWN
· Centrum Edukacji Obywatelskiej
· Wydawnictwo Hueber Polska
· Wydawnictwo Nowa Era
· Wydawnictwo Arka
· Wydawnictwo Oxford Polska
· Wydawnictwo Stentor
· Wydawnictwo ZamKor
· Wydawnictwo Muza S.A.
· Wydawnictwo Noir Sur Blanc
· M Wydawnictwo
· Klub sportowy Kolporter Korona Kielce
· Klub sportowy Lech Poznań
· Klub sportowy Górnik Łęczna
· Klub sportowy Legia Warszawa

Załącznik nr 5

Uchwały Fundacji

1. Uchwała Rady Fundacji z dn. 15.04.2006 zawarta w protokole nr 06/04/1

2. Uchwała Zgromadzenia Fundatorów z dn. 18.04.2006 zawarta w protokole nr 06/04/2

3. Uchwała Zgromadzenia Fundatorów z dn. 07.12.2006 zawarta w protokole nr 06/04/1

4. Uchwała Rady Fundacji z dn. 05.01.2007 zawarta w protokole nr 07/01/1

5. Uchwała Zgromadzenia Fundatorów z dn. 08.01.2007 zawarta w protokole nr 07/01/1